Kohti Sotkamon puolu­e­ko­kousta

Pre­si­den­tin­vaa­lit on nyt käy­ty ja tu­los oli mitä suu­rem­mis­sa mää­rin mei­dän kan­nal­tam­me pet­ty­mys.

PUO­LU­EEN on hyvä myön­tää, et­tä em­me saa­neet omi­am­me oman, lois­ta­van, eh­dok­kaan Mat­ti Van­ha­sen taak­se vaan omat ää­nes­tä­jäm­me­kin ää­nes­ti­vät en­nem­min Sau­li Nii­nis­töä. Puo­lu­e­joh­to on kui­ten­kin vaa­li-il­las­ta läh­tien ho­ke­nut mant­raa et­tei mis­sään ole mi­tään vi­kaa vaan näin nyt vain kävi, kos­ka Nii­nis­tö on yli­voi­mai­nen eh­do­kas.

Tot­ta toki tä­mä­kin, mut­ta mie­les­tä­ni on otet­ta­va va­ka­vas­ti ää­nes­tys­tu­los ja teh­tä­vä erit­täin tar­kat mie­tin­nät sii­tä mik­sem­me saa­neet ää­nes­tä­ji­äm­me Ma­tin taak­se, vaan he ää­nes­ti­vät mie­luum­min Nii­nis­töä.

Puo­lue- ja pii­ri­joh­ta­jien (Suo­men­maa 29.1.) kom­ment­tien pe­rus­teel­la mi­tään ei tar­vit­se teh­dä vaan jat­ke­taan eteen­päin kul­ke­mis­ta. En­nen eteen­päin me­ne­mis­tä mei­dän on kyl­lä laa­dit­ta­va ana­lyy­si ja mie­tit­tä­vä puo­lu­een toi­min­taa ko­ko­nai­suu­te­na. Puo­lue ja sen toi­min­not tar­vit­se­vat uu­sia ide­oi­ta sekä aja­tuk­sia.

KOH­TISot­ka­moa käy­tä­es­sä toi­von, et­tä saam­me ke­vään ra­tok­si käy­dä myös rap­sa­kan puo­lu­e­sih­tee­ri­ki­san ja ki­san myö­tä käy­dään sa­mal­la kes­kus­te­lua kent­tä­vä­en kans­sa sii­tä mi­ten vaa­leis­sa me­nes­ty­tään.

Mik­ko Kär­näl­le jää nyt so­pi­vas­ti ai­kaa va­paak­si, kun Paa­vo Väy­ry­nen pa­laa edus­kun­taan ja ha­lu­ai­sin­kin mie­lel­lä­ni näh­dä Mik­ko Kär­nän mu­ka­na puo­lu­e­sih­tee­ri­vaa­lis­sa Sot­ka­mos­sa.

Tuo­mas Ket­tu­nen
Puo­lu­e­val­tuus­ton jä­sen
Kuh­mo